Safety

The acute oral toxicity LD50 of eucalyptus oil for rats is 2.48g/kg body weight. Evidence indicates the LD50 for humans is probably about the same. There have been no reported deaths due to the ...

Medindex - Knihovna - Odborné časopisy

Knihovna, odborné časopisy ... BLOOD : CELL : 21.5.2015: Cell Přes všechny pokroky v moderní medicíně, dodnes neexistuje žádný lék na obezitu.

material safety DATA sheet Product Name: ACCU DYNE TEST ...

LD50 oral rat = 5.325 mg/kg (OECD Test Guideline 401) LC50 inhalation rat = 21 mgA 4 h (OECD Test Guideline 403) LD50 dermal rat = 3,000 mg/kg

Evaluation of Acute toxicity of Lambda Cyhalothrin in ...

... evaluated its toxicity on biochemical parameters (Total protein, Acetyl cholinesterase, RNA and DNA) and liver histological alteration in mice after 24 h of oral administration @ 25, 50 and 75% of LD ...

SDS EU (Reach Annex II)

nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. toxikologické informační středisko nebo lékaře. Podráždění sliznice úst nebo trávicího traktu. Následující kódy/označení...

Microsoft Word - DURA INK_CZ.doc

Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS] Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 3, H331 Eye Dam. 1, H318 Muta. 2, H341 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411

Acute toxicity - Wikipedia, the free encyclopedia

^ Walum E (1998). "Acute oral toxicity". Environ. Health Perspect. (Environmental Health Perspectives, Vol. 106) 106 (Suppl 2): 497–503. doi:10.2307/3433801. jstor 3433801. PMC: 1533392. PMID 9599698.

Microsoft Word - Alalchlor DGD after CRC5_clean.doc

... g/bee Acute oral toxicity: LD50 oral (a.i.): 94 µg/bee Acute contact toxicity: LD50 contact (a.i.): 100 µg/bee Acute oral toxicity: LD50 oral formulation MT: 90 µg/bee Acute contact toxicity: LD50 ...

Molecules | Free Full-Text | Median Lethal Dose ...

... extract were also investigated to elucidate the possible mechanism of the antimalarial properties. The acute oral toxicity (LD50) of Languas galanga extract in mice was established to be 4,998 mg/kg

SÍRAN ŽELEZITÝ HYDRÁT

BEZPEČNOSTNÍ LIST . Síran železitý hydrát strana 1 z 6 . BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/EC

bezpečnostní LIST

... pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kat. 3 - H335; STOT SE 3 Eye Dam 1 - Vážné poškození očí, kat. 1 - H318; Eye Dam 1 Acute Tox. 4, Oral. - Akutní toxicita, kat. 4, orálně - H302
ceske porno filmi v cestine ke schlednuti oral b vitality test